top of page

Κρατήσεις: Όλες οι κρατήσεις γίνονται με κατηγορία και όχι συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας επιβεβαιωμένης κράτησης η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στο πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.

Οδηγός: Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη.

Άδεια οδήγησης: Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος

Κλήσεις – Πρόστιμα: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από διοικητικές παραβάσεις επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

Τρόπος πληρωμής: Η ενοικίαση προπληρώνεται κατα την παράδοση του αυτοκινήτου στον πελάτη. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα εφόσον προκαταβάλλει την προϋπολογιζόμενη αξία της ενοικίασης καθώς και χρέωση εγγύησης 150€.

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας (21:30-07:00) : Επιβάρυνση 20€ ανα παράδοση ή παραλαβή.

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός σταθμών: Οι παραδόσεις και παραλαβές πραγματοποιούνται κατόπιν ζήτησης. Η επιβάρυνση για εντός πόλεως είναι 10€+ΦΠΑ . Για παραδόσεις παραλαβές εκτός πόλεως το κόστος είναι 25€+ΦΠΑ συν 0,50+ΦΠΑ ανά χλμ.

Επιπλέον 1 οδηγός: Παρέχεται δωρεάν

Παιδικό κάθισμα: Το πρώτο κάθισμα διατίθεται δωρεάν.Η χρέωση για δεύτερο παιδικό κάθισμα ορίζεται στα 2€/ημέραΚατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας με μέγιστη χρέωση τα 28€/ενοικίαση

Καύσιμα: Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση παραλαβής του αυτοκινήτου με λιγότερη βενζίνη από την βενζίνη εκκίνησης ο πελάτης επιβαρύνεται τη διαφορά καυσίμου. Καμία επιστροφή δεν δίνεται αν το αυτοκίνητο επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα απ' ότι παρελήφθη.

Ατύχημα: Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία καθώς και την αστυνομία και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας. Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας του πελάτη μας, επιβαρύνεται με 15€ για έξοδα διαχείρισης φακέλου ατυχήματος.

Οδική Βοήθεια:Τα αυτοκίνητα της εταιρίας καλύπτονται 24ωρες από οδική βοήθεια. Στοιχεία επικοινωνίας θα σας δωθούν από το σταθμό.

Ασφάλειες

Απλή Ασφάλεια

  1. Υλικές ζημίες τρίτων (οτι ορίζεται απο τον νόμο )

  2. Σωματικές βλάβες τρίτων (οτι ορίζεται απο τον νόμο )

  3. Νομική κάλυψη.

Αν σε κάποιο ατύχημα ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου ευθύνεται για το ατύχημα τα έξοδα επισκευής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ενοικιαστή για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου της εταιρίας.

Μικτή Ασφάλεια

Mερική απαλλαγή ευθύνης ζημιών (CDW)

Ισχύει σε όλες τις κατηγορίες.

  1. Υλικές ζημίες τρίτων (οτι ορίζεται απο τον νόμο )

  2. Σωματικές βλάβες τρίτων (οτι ορίζεται απο τον νόμο )

  3. Νομική κάλυψη.

Πλήρη Ασφάλεια

Πλήρης απαλλαγή ευθύνης ζημιών (FDW) και κλοπής (TCP)

  1. Υλικές ζημίες τρίτων (οτι ορίζεται απο τον νόμο )

  2. Σωματικές βλάβες τρίτων (οτι ορίζεται απο τον νόμο )

  3. Νομική κάλυψη.

(FDW) – Πλήρη Απαλλαγή Προκληθείσης Ζημιάς

(TW) – Κλοπής

Απαλλάσσεται ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου πλήρως της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιάς του αυτοκινήτου σε περίπτωση κλοπής.Κύρια προϋπόθεση για τα ως άνω η μη απόδειξη αμέλειας ( αυτοκίνητο ξεκλείδωτο κλπ).

Προσωπική Ασφάλιση Οδηγού δεν προσφέρεται.

Σε όλες τις ασφάλειες δεν περιλαμβάνονται ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στους τροχούς (ελαστικά, ζάντες), θραύση κρυστάλλων, κάψιμο καθισμάτων, απώλεια των κλειδιών και για οποιαδήποτε απώλεια εξαρτήματος του αυτοκινήτου.

Η εταιρία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο κατόπιν άδειάς της, δια ασφαλιστηρίου συμβολαίου, του οποίου οι όροι, αφού αναγνώσθηκαν από τον μισθωτή, τυγχάνουν της αποδοχής του.

Οι αποσκευές και τα λοιπά αντικείμενα ιδιοκτησίας του μισθωτή, του εξουσιοδοτημένου οδηγού, και των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και η εταιρία δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά, κλπ αυτών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως η εταιρία έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε περίπτωση που ο μισθωτής θα παραβεί τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: Το αυτοκίνητο ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρίας. Ο μισθωτής δεν είναι με κανέναν τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της εταιρίας. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα, εκτός αυτών, τα οποία ρητά αναφέρονται στο συμβόλαιο.

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρο με το μισθωτή.

Ομοίως και στην περίπτωση υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου δια αντιπροσώπου, αυτός θα ευθύνεται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρο με τον αντιπροσωπευόμενο.

Το παρόν συμφωνητικό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, γραπτής ή προφορικής, μεταξύ της εταιρίας και του μισθωτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ:

Κάθε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της εταιρίας έχει ισχύ μόνον όταν επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρία.

Η εταιρία κατά την επιβεβαίωση μιας κράτησης μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας ενημερώνει για όλες τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου η κράτηση να τεθεί σε ισχύ. Η κράτηση έχει ισχύ μόνον όταν εκπληρωθούν όλες οι διαδικασίες που τίθενται ως προϋπόθεση στο μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης.

Πιθανά αιτήματα αλλαγής μιας ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης πρέπει να γίνονται μόνον μέσω email ή μέσω του συστήματος αλλαγής κρατήσεων της διαδικτυακής τοποθεσίας, αν αυτό είναι διαθέσιμο. Οι όποιες αλλαγές ισχύουν, μόνον εφ' όσον επιβεβαιωθούν από την εταιρία.

Ακύρωση μιας ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης μπορεί να γίνει μόνον μέσω email ή μέσω του συστήματος αλλαγής κρατήσεων της διαδικτυακής τοποθεσίας.

Όλες οι κρατήσεις που γίνονται μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας, διέπονται από τους ίδιους όρους χρήσης, που διέπουν όλες τις κρατήσεις, όπως αυτοί ρητά αναφέρονται πιο πάνω.

Η εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες της διαδικτυακής τοποθεσίας, αποκλειστικά και μόνον για τη διαχείριση των κρατήσεων τους και την εξυπηρέτησή τους. Η εταιρία δεν δανείζει, νοικιάζει, πωλεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε κάνεναν, με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο. Ρητά συμφωνείται οτι η εταιρία εχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές

της χώρας, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Αρμόδια, για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς η οποία μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία ή από την εφαρμογή του συμφωνητικού της εταιρίας και του μισθωτή, ορίζονται από τώρα τα Δικαστήρια της έδρας της εκμισθώτριας εταιρίας.

bottom of page